28 Feb
28Feb

הסכם עבודה, חוזה העסקה, חוזה עבודה, הסכם העסקה, הסכם/חוזה אישי – תקראו לו איך שאתם רוצים, העיקר שאם אתם מוציאים למישהו תלוש שכר, הדבר יקבל גם ביטוי מסודר בכתב. האם לחיצת יד ג'נטלמנית או הודעת וואטסאפ בנוסח "מזל טוב! התקבלת לעבודה, אנחנו מחכים לך ביום ראשון הקרוב בהתאם לתנאים שדיברנו עליהם" היא "ביטוי בכתב"? לא! ומה אם הווטסאפ נשלח לעובדת שהיא הבת של השכנה, שגדלה איתכם באותה שכונה? התשובה לעיל בעינה עומדת – לא!

הכירו את חוק הודעה לעובד 

סעיף 1 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן "חוק הודעה לעובד"), מטיל על המעסיק חובה למסור לעובד הודעה בדבר תנאי העסקה תוך 30 יום מתחילת העבודה. חדי העין מבין הקוראים בוודאי הבחינו בכך שאין מדובר בהסכם הדורש חתימת שני הצדדים, אלא מדובר בהודעה מטעם המעסיק שנמסרת לעובד באופן חד צדדי. חתימתו של העובד על ההודעה אינה נדרשת. רק תמסרו אותה בזמן, וזהו! (אגב, יש חריגים לגבי עובדים זרים. זה למאמר אחר). סעיף 2 לחוק הודעה לעובד מפרט את כל הפרטים שיש לכלול בהודעה לעובד וביניהם: 

זהות המעסיק והעובד;

תאריך תחילת עבודה;

האם המדובר בחוזה לתקופה קצובה;

תיאור עיקרי תפקיד העובד;

ציון שמו או תוארו של הממונה הישיר על העובד;

סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה, שעות העבודה, יום ;המנוחה של העובד, פירוט בדבר תשלומים סוציאליים;

וככל שהמדובר במעסיק שהוא חלק מארגון מעסיקים או שהוא צד להסכם .קיבוצי – יש לציין את שם הארגון או ההסכם הקיבוצי; ועוד.

אל תדאגו, לא נשאיר אתכם לגשש באפלה (אנחנו לא כאלה), ומי שקרא עד כאן - זכה בנוסח גנרי להודעה שבשלה התכנסנו. את הנוסח ניתן למצוא מטה

אבל, מה לגבי הסכם העסקה?

הסכם ההעסקה, אין חובה שיתקיים בכתב. בפועל, אין דבר כזה עבודה ללא הסכם העסקה- הסכם ההעסקה מתקיים ביום יום, בתנאי העבודה כפי שהם מתקיימים בפועל כגון: שעות העבודה של העובד, שעות נוספות, אופן תשלום ימי החופשה והמחלה, אופן דיווחי השעות, גובה הפקדות פנסיוניות, דמי נסיעות והשכר שמשולם לעובד בפועל - הם הסכם העבודה המחייב את המעסיק. יתרה מכך, כאשר קיים הסכם עבודה לא חתום, אשר נמסר לעובד (או נשלח במייל) אך לא נחתם, והצדדים פועלים לפיו – הוא מחייב! כמו בכל חוזה, החתימה עצמה היא רק ראייה לקיומו של הסכם ואינה נדרשת לשם מתן תוקף להסכם.

האם זה אומר שצריך להסתפק בנוסח הודעה לעובד? המלצתנו? לא! למה?

ראשית –ב"הודעה לעובד" אין התחייבות להגנה על הקניין הרוחני של המעסיק, איסור תחרות, התחייבות לעמוד בכללי אבטחת מידע, ושאר סעיפים שמגנים על המעסיק והעסק שלו, גם בהיבטים שאינם קשורים לתנאי עבודה. בימינו אנו, בהם כל עסק ממוחשב וכל עובד חשוף למידע רב, סעיפים אלה, הם, למעשה, עיקר תוכנו של הסכם העבודה. שנית, הסכם עבודה הוא מטבעו מקיף יותר, נתון לפחות פרשנויות, ומייצר וודאות לגבי חובות הצדדים אחד כלפי משנהו.

ומה אם לא עשיתם לא את זה ולא את זה?

הסברנו, כי כאשר עובד לא מוחתם על הסכם עבודה, ואף לא נמסרת לו הודעה בכתב על תנאי עבודה – הדבר מהווה הפרת חובה חוקית של המעסיק.

וכמה זה שווה בשקלים ישראלים חדשים אתם שואלים? בהתאם לסעיף 5(ב)(2) לחוק הודעה לעובד, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי עד לגובה של 15,000 ש"ח. בפועל, בתי הדין לעבודה פוסקים פיצוי בגין רכיב שנע סביבות 2,000-5,000 ₪, אלא אם קיימות הפרות נוספות של דיני העבודה ע"י המעסיק (אי תשלום זכויות קוגנטיות, פיטורים שלא כדין, אי ניהול פנקס חופשות... לא להיבהל. מאמר בעניין – עלינו) וחריגים אחרים.

יש לזכור: מדובר גם בעבירה פלילית, ובמקרה של חקירה של משרד הכלכלה, המעסיק גם צפוי לקנס. ואם כל זה לא מספיק, סעיף 5א לחוק הודעה לעובד קובע, כי במקרה כזה, הנטל להפרכת כל טענה של העובד הוא על המעסיק! כלומר, אם העובד ייטען שסיכמתם שהוא זכאי לקבל בונוס של 5,000 ש"ח מדי חודש החל מהחודש השמיני לעבודתו, לא הוא צריך להוכיח שהוא צודק, אלא אתם אלה שצריכים להוכיח שהוא משקר.

פיטורין ללא חוזה עבודה

ורק למקרה שתהיתם, היעדרו של הסכם עבודה/הודעה לעובד אינו גורע מזכויותיו הקוגנטיות של העובד במקרה של פיטורים. העובד, ככל עובד במדינת ישראל, זכאי להודעה מוקדמת לפי החוק, לפיצויי פיטורים ואף להליך שימוע לפני פיטורים.

שינוי בתנאי העסקה – האם יש צורך בהסכם חדש?

במקרה של שינוי בתנאי העסקה של עובד – שינוי בתפקיד, שינוי בהיקף משרה, שינוי בשעות עבודה, שינוי בחבילה הפנסיונית, החלת ס' 14, העמדת רכב, וכו'....קיימת חובה למעסיק למסור לידי העובד הודעה בכתב על שינוי בתנאי ההעסקה, בדומה להודעה שנמסרת בתחילת העבודה. בהודעה הכתובה יפורט השינוי בלבד.

שימו לב, כי אין חובה למסור הודעה בדבר שינוי בתנאי עבודה ככל. שהמדובר בשינוי מכח דין, או עדכון מכח הסכם קיבוצי, או שהשינוי .מופיע בתלוש השכר של העובד (לדוגמה העלאה שכר).

לסיום, הבטחות יש לקיים 😊 ראו מטה נוסח להודעה לעובד:


הודעה בדבר תנאי עבודה

לפי תקנה 1(א) לתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002

שם המעסיק: בר כוכבא בע"מ

הישות המשפטית:  חברה בע"מ

מס' רישום (תאגיד): 5151515151

מען: שדרות הוליווד מספר 9, מושב סיגליות

שם העובד: דורותי בוחבוט

ת.ז: 0363636363

טלפון: 050-0000000

כתובת: שדרות מאליבו מספר 13, מושב כלניות

תאריך תחילת העבודה: 1.1.23

תקופת ההתקשרות: לא מוגבלת

תפקידו העיקרי של העובד:  מנהלת משרד

במסגרת תפקידו יהיה העובד כפוף ל: סמנכ"ל התפעולבני הדייג

הבסיס שלפיו משולם השכר: שכר שעתי

שכרו של העובד: התעריף השעתי של העובד יעמוד על סך 63 ש"ח לשעה

פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן

תשלומים קבועים (חודשי):

תשלומים שאינם קבועים:

דמי הבראה - כקבוע בצו הרחבה כפי שיעודכן מעת לעת.

חופשה שנתית העובד זכאי לחופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 (להלן "חוק חופשה שנתית"). מועדי החופשה יתואמו בין הצדדים מראש. זכויות הצבירה והפדיון ייעשו על פי חוק חופשה שנתית.

דמי מחלה - העובד זכאי לתשלום עבור דמי מחלה בהתאם לקבוע בחוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976, כנגד הצגת אישורים רפואיים. דמי חגים - כקבוע בצו הרחבה כפי שיעודכן מעת לעת.

אורכו של יום עבודה ושבוע העבודה הרגיל של העובד:  ימי עבודה בין הימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00 (משרה מלאה) העובד ידווח על נוכחות בעבודה בהתאם להחלטת המעסיק מעת לעת.

יום המנוחה השבועי של העובד: שבת.

תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: זכויותיו הסוציאליות של העובד יבוטחו בקרן פנסיה לפי בחירתו, בהתאם לשיעורי ההפקדות כפי שיפורטו להלן, ובכפוף להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה –2005.

סוג התשלום

הגוף המקבל ושם התוכנית

אחוז ההפרשה של העובד

אחוז ההפרשה של המעסיק

תאריך תחילת התשלום

פנסיה

 

לא בחר העובד קרן פנסיה או ביטוח מנהלים כאמור, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעסיק להפקיד את התשלומים האמורים .באחת מקרנות "ברירת המחדל" אשר תיבחרנה על ידי משרד האוצר.

קרן השתלמות (ככל שיש)השתייכות לארגון מעבידים (ככל שלא רלבנטי) המעסיקה איננה חברה בארגון מעבידים ואיננה צד להסכם קיבוצי. הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.


תאריך : ______________             

חתימת  העובד: ____________

חתימת  המעסיק : _________